Urumeako Kronika

Kronika logotipoa

Ostirala2019ko urriak 18

Hernani

2019/09/21, larunbata

«Tokiko ekonomia indartsu bat garatu eta mantentzea da ekintza planaren helburua»

Elena Eizagirre, Ikertaldeko aholkularia, Merkataritza Biziberritzeko Planaren aurkezpenean.
Elena Eizagirre, Ikertaldeko aholkularia, Merkataritza Biziberritzeko Planaren aurkezpenean.

Hernaniko merkataritzaren diagnosia egin du Ikertaldek, eta emaitzetatik abiatuta, osatu du Merkataritza Biziberritzeko Plana, sei ardatz nagusirekin. Kontsumo ?lasaia?ren modeloa sustatu nahi dute.

Txosten mardula osatu du Ikertalde aholkularitza talde­ak, Hernaniko Udala­re­kin el­kar­lanean, herriko mer­ka­ta­ri­tzaren inguruan. Sektorearen diagnosia egin, eta emaitzeta­tik abiatuta, Merkataritza Bizi­berritzeko Plana osatu du.

Hainbat ekintza proposatu ditu bertan, «tokiko ekonomia indartsu bat garatu eta man­tentzeko helburuarekin, baina bertako baloreak mantenduz».


«Hernanin, kanpora doan gastua ez da hain altua, baina aldiz, kanpotik datorrena oso exkaxa da»

Aurreko astean aurkeztu zu­ten plana Ikertaldek eta Udalak, herritarren aurrean. «Aspal­di­tik datorren eskaera bati erantzuteko» egin dute plana, Xabier Lertxundi alkateak eta Patxi Ibarguren merkataritza zinegotziak azaldu zutenez: «biziberritzeko saiakera bat da. Egia da, faktore batzuk ez daudela gure esku; merkatal gune haundiak edota internet bidezko erosketen igoera. Bai­na plan estrategiko honekin, benetan uste dugu erosketa ohi­turak alda­tu­ko ditugula. Orain arte, ho­be­kuntza txiki­ak egin diren arren, ez da hel­burua lortu; baina gar­bi dau­kagu, ez dugula etsiko».

Erosketa ohiturak aldatze­ko bidea hartzeko, Hernaniko merkataritzaren egoera azter­tu du Ikertaldek, aurrena: web orrian jasotako ekarpenak, era­gileekin elkarrizketak, herri­tar eta establezimenduei galde­ke­tak, udal teknikariekin bile­rak, foroak... Eta horiekin, diag­no­sia osatu dute: «egoera, oro­ko­rrean, ez da ona; bereziki, erosketa ohituren aldaketak era­ginda», azaldu zuten Iker­taldeko Gorka Goikoetxeak eta Elena Eizagirrek.

Eta zenbait datu eman zi­tuzten, horren bueltan: «her­na­niarrek, %77,3a herrian ber­tan gastatzen dute, eta %22,7a doa kanpora. Baina hori asko aldatzen da adinaren arabera (gazteek asko gastatzen dute kanpoan, eta hor dago erron­ke­tako bat), eta denda mota­ren arabera (zerbitzu, elikadura eta ostalaritzakoak herrian ber­tan gehiago, baina arropa edota etxerako gauzak kanpoan)».

Kanpora doan gastu oso­tik, %50,5a bideratzen da mer­katal zentro haundietara; %26,4a Donostiara; eta %16,9a inter­ne­tera: «azkeneko urtean, her­naniarren erdiak erosi du zer­bait internet bi­dez. Adinaren arabera da, baina 65 urtetik go­rakoen artean ere, %13,2ak egin du erosketarik. Ez dira soi­lik gazteak, beraz. Bataz­bes­­te, biztanleko 627 eu­rokoa da interneten egindako gastua, urtebetean».

Datuak ikusita, Ikertalde­ko aholkula­ri­­ek azaldu dute: «Hernanin, kanpora doan gas­tua ez da hain altua; baina aldiz, kanpokoak hemen gas­tatzera erakartzeko gaitasuna oso exkaxa da, %2,6koa». Osta­laritzak sufritu du gutxiago, merkataritzak baino; eta Her­naniren kasuan, gainera, go­ra­kada txiki bat ere izan du, azkeneko 10 urteotan.


Konfiantzazko tratua, herriko komertzioetan gehien baloratzen dena

Herriko komertzioen herna­ni­a­rrek duten iritzia ere es­ka­tu du Ikertaldek, eta 10 pun­tu­tik 8,1eko balorazioa eman diote. bezeroarekiko konfiantzazko tratua izan da alderdi balo­ra­tuena, eta asko eskertzen di­tuzte, baita ere, norberak nahi duen hizkuntzan egiteko au­kera, ordutegia, eta produk­tu­a­ren kalitatea. «Beherapenak eta prezioak dira balorazio gutxienekoak, beti nahi dugu­la­ko merkeago eta merkeago jartzea», azaldu dute.

Zentzu horretan, Mertxe Jimenezek, Berriak elkarteko ordezkariak, adierazi du jen­dea kanpora joaten dela eros­ketak egitera «herrikoa be­gi­ra­tu baino lehen, berta­koa ga­restiagoa dela uste dutelako».


Bezeroa erdigunean jarrita, ?slow? modeloa sustatu

Diagnosiak emandako xehe­ta­sunetatik abiatuz, osatu du ekintza plana Ikertaldek. Hel­burua da tokiko ekonomia eta merkataritza eskaintza man­ten­du eta garatzea, herriko bi­zilagunentzat erreferente izan dadin; baina betiere Herna­ni­ko balioei lotutako ekonomia sustatuz.

Eta horretarako, bezeroa merkataritza sistemaren erdi­gunean jarrita, slow modelo­ko merkataritza sustatzea pro­posatu dute: kontsumo lasaia egitea, erosketak eta bizitza era desberdinarekin, abia­du­ra murriztuz baina teknologia alde batera utzi gabe.


Sei ardatz, eta proposamen zehatzak bakoitzean

Bezeroa erdigunean jarrita, be­raz, sei ardatz nagusi plan­teatu ditu Merkataritza Bizi­berritzeko Planak: hirigunea, merkataritza sektorea bera, erosketa esperientzia, komu­ni­tatea, proiektu singularrak, eta gobernantza. Eta bakoi­tze­an, proposamen zehatzak egin dituzte, sektorearen gara­pe­ne­an eta indartzean eragiteko.

Hiriguneko esku hartzeari dagokionez, bilatu nahi dute «kalitatezko hiri esparrua» es­kaintzea, kon­tsumitzailea­ren­­tzat «atsegina eta erakar­ga­rria» izan dadin, pasealdia, egonal­dia eta erosketa esperientzia. Horretarako proposatu dute, besteak beste, lokal hutsen errolda berrikusi eta man­te­nua egitea; ibilgailuen trafi­koa berrantolatu eta aparka­le­ku gehiago jartzea, irisga­rri­tasuna haunditzeko; Plazako eta Plaza Berriko egokitasuna aztertu eta «ere­mu adeitsu eta atseginak sortzea», altzari be­reziak jarriz, adibidez.

Merkataritza sektoreari da­gokionez, berriz, aipatu dute teknologia eta elementu di­gi­ta­lei buruzko formakuntza egi­tea; altzariak berritzea; alda­ke­tei aurre egiteko entre­na­men­du exekutiboa gauzatzea; eskoletan rol jokoak egitea, ko­mertzioen egoerarekin sen­tsibilizatuz; kontsumo ardu­ra­tsuaren kanpainak buru­tzea; edota bezeroaren arreta bulegoa martxan jartzea.

Erosketa esperientzia lan­tzeko, proposatu dute kalean doako wifi gune bat sortzea, Plazan adibidez; eguzki-ener­gia bidezko mugikor karga­gai­luak jartzea; Kale Nagusia smart kale bilakatzea, energia eraginkortasuna, oinezko eta bezeroen kopurua, honda­ki­nen tratamendua... neurtu eta ja­rrai­tuko duen sistema batekin; Hernani Slow marka disei­natzea; eta posizionamendu di­gi­tala lantzea.

Komunitatearen inguruan, proposatu dute bezeroen da­tu­ak bildu eta aztertzea; era­kunde, elkarte eta taldeekin akor­dio­ak bilatzea; Hernani Slow azo­ka egitea; edota Her­nani Cittas­low hiri mantsoen sarean sar­tzea, besteak beste.

?Slow? modeloa sustatzea proposatu dute, eta horretarako, erosketa esperientzia «atseginagoa eta erakargarriagoa» egitea: altzari bereziak, doako wifia eta mugikor kargagailuak kalean, ?smart kalea?...

URU moneta lokala (Uru­meari erreferentzia eginez) sor­tzea edota Bir-Jantzi eko­no­mia zirkularreko ekimena abiaraztea, dira proiektu sin­gu­larretako batzuk; eta Uda­lak lidergotza hartzeari buruz­ko­ak, gobernantza ardatzekoak.

Proposamen guztien xehe­ta­sunak eta Ikertalderen txos­ten osoa, ikusgai daude inter­neten: www.kronika.eus.